2011-01-10

MOKSLŲ DAKTARAI IŠ KUOSĖNŲ


Romualdas Dundulis gimė 1955 m. Kupiškio raj. Kuosėnų kaime. 1962 - 1966 m. mokėsi Kuosėnų pradžios mokykloje. 1966 - 1973 m. mokėsi Kupiškio V. Rekašiaus vidurinėje mokykloje. 1973 m. baigęs mokyklą, įstojo į Kauno politechnikos instituto Mašinų gamybos fakultetą, kurį baigė 1978 metais ir liko dirbti KPI Projektavimo konstravimo skyriuje konstruktoriumi. 1984-1987 m. studijavo Kauno politechnikos instituto aspirantūroje. 1990 m. apgynė technologijos mokslų daktaro disertaciją tema „Mechaniškai nevienalyčių suvirintųjų sujungimų su V formos siūle atsparumas deformavimui ir suirimui, esant mažacikliam apkrovimui“. Nuo 1984 m. – KPI Staklių, vėliau KTU Mašinų projektavimo katedros vadovaujantysis inžinierius, mokslo darbuotojas, asistentas, docentas. 1990 m. jam buvo suteiktas technologijos mokslų daktaro laipsnis, o 1992 m. - docento pedagoginis laipsnis. 2004 m. - 2009 m. buvo Mašinų projektavimo katedros vedėjas. Nuo 2010 metų KTU Mechanikos ir mechatronikos fakulteto prodekanas.

Paskelbė per 60 mokslinių straipsnių. R. Dundulis yra mokslinių publikacijų „Fracture Toughness of Welded Joints Materials for Main Pipelines at Ignalina NPP“ ("Nuclear Engineering and Design", 2005), „Hydrogen influence on mechanical and fracture mechanics characteristics of zirconium Zr–2.5Nb alloy at ambient and elevated temperatures ("Nuclear Engineering and Design", 2008) bendrautorius.

R. Dundulis yra vadovėlio aukštųjų mokyklų studentams „Technologiniai įrenginiai ir įrankiai“ (2004) bei mokomųjų knygų „Kompiuterinis projektavimas 1“ (2005), „Kompiuterinis projektavimas 2“ (2006), „Erdvinis modeliavimas“ I dalis (2008) ir II dalis (2010), „Lokomotyvai“ (2009), „Skaitmeninių programinių frezavimo staklių valdymas“ (2010), „Automatizuotas metalo pjovimo įrankių projektavimas“ (2010) ir kitų autorius ir bendraautorius.

Žmona Rima – buhalterė, sūnus Raimundas (g. 1982 m.) – informatikas, dukra Ramunė (g. 1986 m.) - studentė.

Romualdo ir Gintauto Dundulių tėvai: Kazimieras Dundulis (1911 - 1977 m.) gimęs ir gyvenęs Kuosėnuose, motina - Marijona Baltakytė - Dundulienė (1920 - 2003 m.) atitekėjusi į Kuosėnus iš Nociūnų.
Gausi Dundulių šeima buvo patriotiškai nusiteikusi ir dėl to nukentėjusi. Visuomet priglausdavo klojimo teatro ir kitus kaimo renginius.

Gintautas Dundulis gimė 1961 m. Kupiškio raj. Kuosėnų kaime. 1968 - 1970 m. mokėsi Kuosėnų pradžios mokykloje. 1970 - 1979 m. mokėsi Kupiškio V. Rekašiaus vidurinėje mokykloje. 1979 m. baigęs mokyklą, įstojo į Kauno politechnikos instituto Mašinų gamybos fakultetą, kurį baigė 1984 metais ir pradėjo dirbti gamybiniame susivienijime ‘Kauno baldai’

inžinieriumi konstruktoriumi. Gamybiniame susivienijime "Kauno baldai" dirbo iki 1988 metų pabaigos. 1989 metais buvo priimtas į Kauno Politechnikos instituto Mašinų gamybos fakulteto Staklių katedros dieninę aspirantą, kurią baigė 1991 metais. 1992 metais Kauno technologijos universitete apgynė technologijos mokslų daktaro disertaciją tema „Kompozicinių medžiagų su polimeriniais rišikliais stiprumas ir ilgaamžiškumas“. Nuo 1991 metų pradėjo dirbti Lietuvos energetikos institute Polimerinių ir kompozicinių medžiagų laboratorijoje (vėliau pervadinta į Medžiagų tyrimų ir bandymu laboratorija) jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, o nuo 1992 vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. 1997 metais pradėjo dirbti ir dirba šiuo metu šio instituto Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje vyresniuoju moksliniu bendradarbiu.

2002 metais 0.25 etato pradėjo dirbti ir dirba šiuo metu Kauno technologijos universiteto Tarptautinių studijų centro docento pareigose.

Paskelbė 10 mokslinių publikacijų užsienyje leidžiamuose moksliniuose žurnaluose, 16 mokslinių straipsnių Lietuvoje leidžiamuose moksliniuose žurnaluose, bei 36 mokslines publikacijas tarptautinių organizacijų mokslo leidiniuose. Galima išskirti sekančius svarbiausius 5 mokslo darbus išleistus per 2006-2010 metus:

1. DUNDULIS G., KARALEVICIUS R., RIMKEVICIUS S., KULAK R.F., MARCHERTAS A.H.. Strength evaluation of a steam distribution device in the Ignalina NPP accident localisation system // Nuclear Engineering and Design. - 2006. - Vol. 236. - P. 201-210.

2. Dundulis G., Ušpuras E., Kulak R., Marchertas A. Evaluation of pipe whip impacts on neighboring piping and walls of the Ignalina Nuclear Power Plant // Nuclear Engineering and Design. ISSN 0029-5493. 2007. Vol. 237, Iss. 8, p.848-857.

3. Dundulis G., Kulak R.F., Marchertas A., Ušpuras E. Structural integrity analysis of an Ignalina nuclear power plant building subjected to an airplane crash // Nuclear engineering and design. ISSN 0029-5493. 2007. Vol. 237, Iss. 14, p.1503-1512.

4. Dundulis G., Grybėnas A., Karalevičius R., Makarevičius V., Rimkevičius S., Ušpuras E. Static analytical and experimental research of shock absorber to safequard the nuclear fuel assemblies // Nuclear engineering and design. ISSN 0029-5493. 2009. Vol. 239, Iss. 1 , p. 1-8.

5. S. RimkeviČius, E. UŠpuras, G. Dundulis, D. LaurinaviČIus Safety analysis of irradiated RBMK-1500 nuclear fuel transportation in newly developed container// Nuclear engineering and design. ISSN 0029-5493. 2010. Vol. 240, Iss. 10 , p. 3521-3528.

Kartu su bendraautoriais paruošė knygos "Nuclear Power" vieną iš dalių :

Dundulis G., Kulak R., Alzbutas R., Ušpuras E. Application of probabilistic methods to the structural integrity analysis of RBMK reactor critical structures // Nuclear Power / Ed. Pavel V. Tsvetkov. Croatia: Sciyo, 2010. P. 163-189. ISBN 978-953-307-110-7.

Kartu su bendraautoriais paruošė dvi metodinės priemonės Tarptautinių studijų centre studentams prancūzų kalba

G. Dundulis aktyviai dalyvauja tarptautinių ir nacionalinių mokslo programų projektuose. Kaip svarbiausius galima išskirti sekančius projektus:

· Nacionalinė mokslo programa: Ateities energetika,

· Branduolinių jėgainių darbo resurso įvertinimo kompetencijos tinklas (Nuclear plant life prediction (NULIFE) (Europos Sąjungos (ES) 6 Bendrosios programos projektas));

· ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos projektas EFDA (European Fusion Development Agreement);

· Struktūrinių komponentų įvertinimo tinklas (Network for Evaluating Structural Components (NESC III)) (ES 5 Bendrosios programos projektas).

Žmona Irena yra Kauno technologijos universiteto vyresnioji buhalterė.Vanda Jonušytė - Lubianskienė gimė 1941 m. Kupiškio raj. Kuosėnų kaime. 1948-1952 m. mokėsi Kuosėnų pr. mokykloje. 1952 - 1959 m. Kupiškio vidurinėje mok
ykloje. 1959 - 64 m. Kauno veterinarijos akademijoje.
Baigusi akademiją du metus dirbo Vilniaus Veislininkystės stotyje. 1966 - 1969 m. studijavo Zoologijos parazitologijos instituto aspirantūroje.

1969 m. Vilniaus universitete apsigynė biologijos mokslų daktaro laipsnį. Disertacijos tema: Įvairių faktorių poveikis vandens bakterijų dinamikai bei jų mineralizacinei veiklai gėlavandenės ekosistemos modeliuose.

Vėliau dirbo Lietuvos Ekologijos institute. Su

bendraautoriais yra parašiusi 95 mokslinius straipsnius ir mokslo knygą "Organizmo ir jo virškinamojo trakto mikroorganizmų obligacinė simbiozė. Vanda turi autorinį išradimo liudijimą.

Vandos Jonušytės - Lubianskienės tėvai: Napalys Jonušys grynas kuosėnietis, pasiturintis, pažangus ūkininkas. Mama Julija kilusi iš Pyragių, Juozevičių giminės. Julijos motina į Pyragius atitekėjo iš Jasiškių k., ten už Skapiškio. Ji yra kilusi iš šviesios Valentų giminės.