2012-04-20

PARTIZANŲ KOVOS

Iš Onos Dapšytės – Kriukelienės Kupiškio krašto partizanų kovų ir jų slopinimo KRONIKA. 1944 – 1953

Almanacho KUPIŠKIS, 2011 Nr. 9 ištraukos 34 – 43 psl.

1946 m. sausio 15 d. NKVD vidaus kariuomenės šaulių pulko kariai ir Biržų apskrities enkavedistai pagal užduotį buvo išsiųsti į Vabalninko valsčių, grįždami po karinės operacijos Buožių kaime jie pastebėjo 3 vyrus, kurie bandė pasislėpti. Kautynių metu žuvo būrio vadas Vladas Kaladė ir du jo būrio partizanai. (57)
1947 m. rugsėjo 10 d. Kuosėnų kaime, Kupiškio valsčiuje, partizanai nušovė 5 sovietinius aktyvistus: Pramkombinato direktoriųV.A. Titovą, VKP(b) narį, paruošų agentąV.I. Melechiną, Pramkombinato Sandelininką V.S. Popovą, paruošų agentę Genę Jakštaitę ir Kuosėnų įgaliotinį – dešimtininką A.A. Jokubką, kurį pakeliui paėmė aktyvistai. Sužeistas leitenantas Gorbanas (81), pabėgo melioracijos grioviu, o toliau vieškeliu, arklio traukiamu vėžimu, keisdams jį,kai ant kelio sutikdavo kitą, pasiekė Kupiškį, kad iškviestų enkavedistus. Tai įvyko Domo P. sodybos prieigose. (A.Č.)
1947 m. gruodžio 25 d. naktį į 26 d., gavus agento „Baravyko“ pranešimą, kad Mirabelio kaime, Kupiškio valsčiuje, gyventojo Jono Kuliuko namuose, nuolat lankosi partizanai, organizuotos karinės čekistų operacijos metu surasti partizanai, o mėginęs pabėgti Aleksa Daukas-Onytė buvo nušautas, suimtas Jonas Tamošiūnas-Trockis ir keli partizanų rėmėjai. (84)
1948 m. sausio 3 d. Duoniūnų kaime, Kupiškio valsčiuje, pagal agento „Rašalinės“ agentūrinį pranešimą surengtos karinės čekistų operacijos metu buvo likviduota Vytenio būrio partizanų grupė. Žuvo Anicetas Laužikas-Švitrigaila ir Petras Mockevičius-Petriškevičius. Suimti: Vytautas Mociūnas-Jagminas, Janina Vengrienė-Undinė, Petras Šeinauskas-Alyzas ir Adėlė Dulksnytė-Motinėlė.(85)
1948 m. gegužės 22 d.(kitais duomenimis ,23 d.), Šimonių valsčiuje, 12-16 partizanų, vadovaujami Antano Starkaus-Montės, miške suruošė pasalą pravažiuojančioms mašinoms suMGB kareiviais, kurie dalyvavo tremiant partizanų ir “buožių“ šeimas. Susišaudymo metu buvo nušauti 2 karininkai, iš jų 1 pulkininkas, 1 majoras ir 5 kareiviai.(91)
1949 m. gegužės 1 d. naktį į 2 d. 00.30 val. nežinomi asmenys įmetė miną į Šimonių miestelio klubą kur vyko šokiai. Žuvo 16 žmonių ir sužeista 13 žmonių.(107)
1949 m. lapkričio 1 d. Šimonių girioje, prie Priegodo ežero, Svedasų valsčiuje, remiantis suimto partizano Balio Žukausko-Princo, Komendanto parodymais ir panaudojant jį kaip vedlį, MGB 298-to šaulių pulko 3-čio bataliono kareivių pajėgomis organizuota karinė čekistų operacija, kurios metu po ilgų kautynių (nuo 10 iki 13 val.) susisprogdino 7 Algimanto apygardos partizanai, tarp jų Algimanto apygardos vadas Antanas Starkus-Montė, Herkus, Blinda.(111)
1950 m. sausio 21 d. agentas „Baravykas“ pranešė, kad suimtas partizanas Petras Černius gerai žino bunkerį Mirabelio miške, Kupiškio valsčiuje, kuriame slepiasi Juozo Jankausko-Pilsudskio partizanų grupė. Petrui Černiui tai patvirtinus, buvo surastas gerai užmaskuotas požeminis bunkeris, kautynių metu buvo nušautas partizanas Stasys Valma-Dobilas ir suimti: Albertas Apšega-Raišys, Jonas Vilčinskas-Doleris ir Povilas Valma-Grybas.(118)
1950 m. sausio 21 d. Naivių kaime, Kupiškio valsčiuje, remiantis suimto partizano Povilo Valmos-Grybo duomenimis, kad pas Leoną Stančiką yra bunkeris, karinės čekistų operacijos metu surastas bunkeris ir susišaudymo metu nukauti 3 Juozo Jankausko-Pilsudskio skyriaus partizanai: Juozas Jankauskas-Pilsudskis, Leonas Tubelis-Panceris ir Kazys Lašinskas-Artojas.(119)
1952 m. gruodžio 23 d. Čivonių kaime, Kupiškio rajone, agentų kovinė grupė, pavaldi MGB 2-N valdybai: „Ramojus“, „Mažytis“ ir „Alfa“, operatyviai panaudoję suimtą partizaną Vaclovą Čepukonį-Tigrą, nukovė Albiną Vogulį-Sakalą, Miesčionį, Vladą Žibiką-Dagilį, suėmė Kazį Kregždę-Hitlerį, Sausį ir Bronių Šinkūną-Uošvį, Laimutį.(127)
Šaltiniai: LYA

Komentarų nėra: